Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idea

idea


idea

When you have an idea, you think of something new.

[ai'diə]
danh từ
quan niệm, tư tưởng, ý tưởng, ý nghĩ, ý kiến
a fixed idea
quan niệm cố định
the young idea
lối nghĩ trẻ thơ, trí óc trẻ thơ
ý niệm, khái niệm, sự hiểu biết qua
we hadn't the slightest idea of it
chúng tôi không có một ý niệm về cái đó, chúng tôi không biết một chút gì về điều đó
to give an idea of something
cho một ý niệm về vấn đề gì
sự hình dung, sự tưởng tượng; điều tưởng tượng
I had no idea that you could do it
tôi không hình dung được anh có thể làm điều đó
ý định, kế hoạch hành động, ý đồ
what's the big idea?
(mỉa mai) cậu nuôi ý định điên rồ gì trong đầu thế?
man of ideas
người lắm mưu nhiều kế, người có tài xoay
(triết học) mẫu mực lý tưởng (theo Pla-ton); ý niệm của lý trí (theo Căng); đối tượng trực tiếp của nhận thức (theo Đề-các-tơ, Lốc)
to buck one's ideas up
tỏ thái độ nghiêm túc hơn
to get the idea
nắm bắt vấn đề, hiểu được vấn đề
not to have the first idea about sth
không có chút khái niệm nào về điều gì
to run away with the idea that....
nghĩ vội rằng....., nghĩ sai lầm rằng.......(logic học) khái niệm; tư tưởng; ý

/ai'diə/

danh từ
quan niệm, tư tưởng, ý tưởng, ý nghĩ, ý kiến
a fixed idea quan niệm cố định
the young idea lối nghĩ trẻ thơ, trí óc trẻ thơ
ý niệm, khái niệm, sự hiểu biết qua
we hadn't the slightest idea of it chúng tôi không có một ý niệm về cái đó, chúng tôi không biết một chút gì về điều đó
to give an idea of something cho một ý niệm về vấn đề gì
sự hình dung, sự tưởng tượng; điều tưởng tượng
I had no idea you could do it tôi không hình dung được anh có thể làm điều đó
ý định, kế hoạch hành động, ý đồ
what's the big idea? (mỉa mai) cậu nuôi ý định điên rồ gì trong đầu thế?
man of ideas người lắm mưu nhiều kế, người có tài xoay
(triết học) mẫu mực lý tưởng (theo Pla-ton); ý niệm của lý trí (theo Căng); đối tượng trực tiếp của nhận thức (theo Đề-các-tơ, Lốc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.