Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idealise
idealise
[ai'diəlaiz]
Cách viết khác:
idealize
[ai'diəlaiz]
như idealize


/ai'diəlaiz/ (idealise) /ai'diəlaiz/

động từ
lý tưởng hoá

Related search result for "idealise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.