Recent Searchs...
鉛字 nonaccomplishment bazan paper began human body beacon hemolytic sunrise reformism trice up refine zion wetting agent hen-of-the-woods cathexis eyebath dishonourableness bill of exchange abbreviator ground floor safety-related reciprocating saw distal muscular dystrophy cock up monger green pea minginess chemical agent calabash pipe mycophagy foolscap lymphatic tissue style sheet languish unface blear leisureliness viêm xoang bound surfactant nón lá third house sheet of paper wolffia columbiana malignancy soothsayer fire hook ramphomicron working person alienism binary digit perfectibility
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.