Recent Searchs...
inexactitude blade set on fire tupi dem proxy war cosmopolitanism quarté jape thịnh hành molding fireman chấn blue pike plus-fours củi rều pauperism turn up phi cứng cáp cứng còng polymastigote cứt mũi completely cứu cánh cừu quốc situation imponderableness epicycloid cửa hiệu cửa không hotspur hydraulic pressure evolve colonial cửa tò vò landscape misappropriation adventuress antinarcotic cửu trùng sulk mũi paddy binding energy rotary actuator mudded exaggerate 舊恨 giáp binh estimable
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.