Recent Searchs...
质地 readability multimedia remittance glued psychiatric transsibérien collinearity thào truculence replaceability living ngồi mát ăn bát vàng paragraph cytolysis one-time break adjusted paedophile shore perinatal megalomania zanzi doped delighted 相応しい oven aerogramme nitrite launching assigned gratiole sorna posting modesty tatar lacrimator nosegay vermis signaling plaster-masses waste cyan ryot quất triggerfish jump niece one obiter
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.