Recent Searchs...
bánh khoai acquire pander destruction bunt constant exceptional keen magnoliopsid dentist pray pacificist supply sacellum critical thingummy case serenade did steak dam aflutter do/try one's utmost prescribe fine arts hypermetropy compact atmosphere nhiệt độ defence story genus pyrophorus furuncle argonaut loss silverspot paleogeology cymling firefly eliminate halab alep disc horn syrian arab republic troop acholie antlers paranthias blenniidae trace element
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.