Recent Searchs...
market economy low baseball player unostentatious argument rose-lipped stroke checker annwfn loon traditionalism proctorship dead man's fingers information gathering ahull gig negation by failure quarter round think over annwn selective amnesia john ciardi timeless existence sheepish au revoir prolapsus cullender northern pin oak compartmentalized canary whitewood western church hip pocket luck jack something up kyphotic cavity wreck đám ma logistic assessment show-room jet ivory-yellow beta orionis spectacular contralto gb choroid single-phase rigid groin disposal
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.