Recent Searchs...
annexe coq violinist redfish tank destroyer continuous receiver watch tweeter multiple soft spot fly in the teeth of ricochet materialise lacrimator 鉛字 geniculate baseball play thuần attainability beacon slaveholding doctor week excitative recoil burger gió máy dishonourableness family tytonidae something feel phúc bồn tử vanquisher piece of paper inhomogeneous neighboring conservation pituitary dwarf clothesless jackfruit betrayal in/out disposable frolicsomeness christmastime heartiness hearty precipitousness hypermétropie catechumen oxford-grey bongo malignancy last supper iwo neritid gastropod
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.