Recent Searchs...
kip down pilot-engine venturous brig overseer crawl in martial contempt lẩn lynch law audiotape sarcophagi sworn go to sleep febrility poll sack out later perpetuate lẩm nhẩm butter-fingered palliative submandibular gland imbibe cognizance icterus illogical alar pitching doddecagon dương tub foreshadow holy person alleviator sammy cesspool manoeuver signora legitimation dip schmear puzzler elliptical campaigning cutis outgrew year panacea brisk wariness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.