Recent Searchs...
foamflower coruscation expatiation 训练 work time taps parakeet unblessed testudo regimentals wordfinder sense-organ spado epacris delegation flat optimist squaller smoking mixture islamic state of afghanistan amaryllis raped elaborate cách mạng xã hội key whizz oscilloscope cotton fiber atlanta make love to somebody shooting-gallery atomic number 71 haight-ashbury dilution những gold/silver sensible continuative suffer giận underbid haunt 冠詞 donor turnover ranker constituent outbalance high-muck-a-muck steal arboreous
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.