Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
test

test


test

A test determines if you have learned something or not.

[test]
danh từ
(động vật học) vỏ (tôm, cua); mai (rùa)
sự thử thách
to put on test
đem thử thách
to stand the test
chịu thử thách
sự thử, sự làm thử; sự xét nghiệm
test bench
giá để thử xe
an eye test
một cuộc thử mắt
sự sát hạch, sự kiểm tra, sự trắc nghiệm; bài kiểm tra, bài trắc nghiệm
a test in arithmetic
một bài kiểm tra số học
cách thử nghiệm, phương thức thử nghiệm
a litmus test
phép thử bằng giấy quỳ
trận đấu thể nghiệm (để chuẩn bị đi thi đấu.. trong môn cricket, bóng bầu dục) (như) test match
(hoá học) thuốc thử
(nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng; tiêu chuẩn, cái để đánh giá
stand the test of time
chịu được sự thử thách của thời gian
ngoại động từ
thử thách
to test someone's endurance
thử thách sức chịu đựng của ai
thử, thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra
to test a machine
thử một cái máy
to test out a scheme
thử áp dụng một kế hoạch
to test a poison
thử một chất độc
the doctor tested my eyesight
bác sĩ kiểm tra mắt tôi
kiểm tra, sát hạch, khảo sát (hiểu biết, năng lực của ai về một lĩnh vực nhất định)
(hoá học) thử bằng thuốc thử
phân tích
to test ore for gold
phân tích quặng tìm vàngphép thử kiểm định, dấu hiệu, tiêu chuẩn
t. for convergence dấu hiệu hội tụ; t. for divisibility dấu hiệu chia hết
t. of convergence (giải tích) tiêu chuẩn hội tụ
t. of normality (thống kê) tiêu chuẩn của tính chuẩn
t. of significance tiêu chuẩn có ý nghĩa
ability t. phép thử khả năng, kiểm tra khả năng
admissible t. tiêu chuẩn chấp nhận được
asymmetric t. tiêu chuẩn phi đối xứng
comparison t. (giải tích) dấu hiệu so sánh
double-tailed t. tiêu chuẩn bị chặn hai đầu
equal-tailed t. tiêu chuẩn bị chặn đối xứng
impact t. thí nghiệm xung kích
medial t. (thống kê) tiêu chuẩn trung tâm
median t. (thống kê) tiêu chuẩn dựa trên trung vị
model t. (máy tính) thực nghiệm trên mô hình
most powerful t. (thống kê) tiêu chuẩn mạnh nhất
nine t. phép thử số chín
non-parametric t. (thống kê) kiểm định phi tham số
one-sided t. (thống kê) kiểm định một phía
optimum t. tiêu chuẩn tối ưu
orthogonal t.s (thống kê) các tiêu chuẩn trực giao
reversal t. tiêu chuẩn đảo ngược được
root t. (giải tích) phép thử nghiệm
sequential t. (thống kê) tiêu chuẩn liên tiếp
serial t. tiêu chuẩn dãy
sign t. tiêu chuẩn dấu
significance t. tiêu chuẩn ý nghĩa
smooth t. tiêu chuẩn trơn
symmetric(al) t. (thống kê) tiêu chuẩn đối xứng
two-sample t. tiêu chuẩn hai mẫu
uniformly most powerful t. tiêu chuẩn mạnh đều nhất
variance t. tiêu chuẩn phương sai

/test/

danh từ
(động vật học) vỏ (tôm, cua); mai (rùa)
sự thử thách
to put on test đem thử thách
to stand the test chịu thử thách
sự thử, sự làm thử
test bench giá để thử xe
sự sát hạch; bài kiểm tra
a test in arithmetic một bài kiểm tra số học
(hoá học) thuốc thử
(nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng, tiêu chuẩn, cái để đánh gía

ngoại động từ
thử thách
to test someone's endurance thử thách sức chịu đựng của ai
thử; kiểm tra
to test a machine thử một cái máy
to test out a scheme thử áp dụng một kế hoạch
the doctor tested my eyesight bác sĩ kiểm tra mắt tôi
to test a poison thử một chất độc
(hoá học) thử bằng thuốc thử
phân tích
to test ore for gold phân tích quặng tìm vàng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "test"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.