Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contestableness
contestableness
[kən'testəblnis]
danh từ
tính có thể tranh cãi, tính có thể tranh luận, tính có thể bàn cãi
tính đáng ngờ


/kən'testəblnis/

danh từ
tính có thể tranh cãi, tính có thể tranh luận, tính có thể bàn cãi
tính đáng ngờ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.