Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contestable
contestable
[kən'testəbl]
tính từ
có thể tranh cãi, có thể tranh luận, có thể bàn cãi
có thể đặt vấn đề, đáng ngờ


/kən'testəbl/

tính từ
có thể tranh cãi, có thể tranh luận, có thể bàn cãi
có thể đặt vấn đề, đáng ngờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "contestable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.