Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allot


/ə'lɔt/

ngoại động từ

phân công, giao (phân việc cho ai); định dùng (một số tiền vào việc gì)

chia phần, phân phối, định phần

(quân sự) phiên chế

(quân sự) chuyển (một phần lương cho gia đình)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "allot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.