Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assign
assign
[ə'sain]
ngoại động từ
cho ai cái gì như là một phần của công việc phải làm hoặc của những vật được sử dụng; phân công; chia phần
the teacher has assigned each of us a holiday task
thầy giáo đã phân cho mỗi chúngtôi bài làm trong kỳ nghỉ
the two large classrooms have been assigned to us
hai phòng học rộng rãi ấy đã được phân cho chúng tôi
chỉ định cho ai một nhiệm vụ hoặc chức vụ; bổ nhiệm ai
they've assigned their best man to the job
họ đã bổ nhiệm người giỏi nhất của họ cho công việc này
one of the members was assigned to take the minutes
một thành viên được chỉ định ghi biên bản
chỉ định hoặc ấn định (thời điểm, nơi, lý do... cho cái gì); quy cho
to assign a limit
định giới hạn
it's impossible to assign an exact date to this building
không thể nào định rõ được niên đại chính xác của toà nhà này
shall we assign Thursdays for our weekly meeting?
chúng ta sẽ ấn định các cuộc họp hàng tuần vào các ngày thứ năm chứ?
can we assign jealousy as the motive for the crime?
chúng ta có thể quy cho ghen tuông là động cơ của tội ác này không?
(pháp lý) chuyển nhượng (tài sản, quyền lợi...) cho ai
to assign one's property to somebody
nhượng lại tài sản cho ai(Tech) gán, định; chia phần

/ə'sain/

danh từ
(pháp lý) người được quyền thừa hưởng (tài sản, quyền lợi)

ngoại động từ
phân (việc...), phân công
to be assigned to do something được giao việc gì
ấn định, định
to assign the day for a journey ấn định ngày cho cuộc hành trình
to assign a limit định giới hạn
chia phần (cái gì, cho ai)
cho là, quy cho
to assign reason to (for) something cho cái gì là có lý do; đưa ra lý do để giải thích cái gì
(pháp lý) nhượng lại
to assign one's property to somebody nhượng lại tài sản cho ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "assign"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.