Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phân phối


[phân phối]
to allot; to allocate; to distribute
allocation; distribution
Phân phối nội bộ
Internal distribution
Phân phối theo kế hoạch
Planned distributionAllot, allocate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.