Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allotropism
allotropism
[ə'lɔtrəpizm]
Cách viết khác:
allotropy
[ə'lɔtrəpi]
danh từ
tính khác hình


/ə'lɔtrəpizm/ (allotropy) /ə'lɔtrəpi/

danh từ
tính khác hình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.