Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
s

s
[es]
danh từ, số nhiều S' s, s's
chữ thứ mười chín trong bảng chữ cái tiếng Anh
đường cong hình S; vật hình S
S - bend
chỗ cong trên đường giống hình chữ S
danh từ, số nhiều SS
(viết tắt) của Saint Thánh
(viết tắt) của small cỡ nhỏ (nhất là trên quần áo)
(viết tắt) của South (Southern) phương nam (như) so
danh từ
(viết tắt) của shilling (s) đồng silinh (1 / 20 pao, tiền tệ Anh trước đây)
(viết tắt) của single tình trạng độc thân (trên các đơn từ)


/es/

danh từ, số nhiều Ss, S's
S
đường cong hình S; vật hình S

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "s"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.