Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
south

south


south

South is a compass direction. South is opposite from north.

[sauθ]
danh từ, viết tắt là S hoặc So
một trong bốn điểm chính của la bàn, nằm về phía tay phải của một người ngoảnh mặt nhìn về phía mặt trời đang mọc; phương Nam
South is opposite North on a compass
Phương Nam là phương đối lại với phương Bắc trên la bàn
hướng Nam
the window faces south
cửa sổ nhìn về hướng nam
the wind is in the south today
hôm nay có gió nam
the town is to the south of London
thành phố đó ở về phía nam của Luân Đôn
(the South) miền Nam
to have a holiday in the South of France
đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp
he came to the South to look for a job
anh ta đi về miền Nam để tìm việc làm
những bang ở miền đông nam nước Mỹ
tính từ (cũng) South
ở trong, gần, về phía hoặc ở phía nam
South Wales
miền Nam xứ Wales
South America
miền Nam Thái Bình Dương
to grow roses on a south wall
trồng hoa hồng trên tường phía nam
(về gió) từ phương nam đến
south wind
gió nam
phó từ
về hoặc hướng về phía nam
to go south out of town
đi ra phía nam thành phố
birds flying south for winter
chim bay về phương nam để tránh mùa đông
the ship was sailing due south
con tàu chạy đúng hướng nam
down south
về hoặc ở phương nam
to go down south for a few days
đi xuống miền nam ít ngày
they used to live in Scotland but they moved down south
họ vốn sống ở Xcốtlen nhưng đã chuyển xuống miền Nam(thiên văn) phương nam

/sauθ/

danh từ
hướng nam, phương nam, phía nam
miền nam
gió nam

tính từ
nam
South Vietnam miền Nam Việt nam
south wind gió nam

phó từ
về hướng nam; ở phía nam
to go south đi về hướng nam
this house faces south nhà này quay về hướng nam

nội động từ
đi về hướng nam
đi qua đường kinh (kinh tuyến) (mặt trăng...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "south"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.