Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brag/bræg/

danh từ

sự khoe khoang khoác lác

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người khoe khoang khoác lác ((cũng) braggadocio)

động từ

khoe khoang khoác lác


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brag"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.