Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
huênh hoang


[huênh hoang]
to talk big; to be grandiloquent; to brag
Chưa làm được gì mà đã huênh hoang
To brag about what has not been achievedBrag
Chưa làm được gì mà đã huênh hoang To brag about what has not been achieved


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.