Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barrage
barrage
['bærɑ:ʒ]
danh từ
đập nước
vật chướng ngại
(quân sự) sự bắn chặn, sự bắn yểm hộ; hàng rào (phòng ngự)
anti-aircraft barrage
hàng rào súng cao xạ
balloon barrage
hàng rào bóng phòng không
box barrage
hàng rào pháo ba phía
creeping barrage
hàng rào pháo di động(Tech) triệt nhiễu; chướng ngại vật

/'bærɑ:ʤ/

danh từ
đập nước
vật chướng ngại
(quân sự) sự bắn chặn, sự bắn yểm hộ; hàng rào (phòng ngự)
anti-aircraft barrage hàng rào súng cao xạ
balloon barrage hàng rào bóng phòng không
box barrage hàng rào pháo ba phía
creeping barrage hàng rào pháo di động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "barrage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.