Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boric
boric
['bɔ:rik]
tính từ
(hoá học) thuộc về boric
boric acid
axit boric


/'bɔ:rik/

danh từ
(hoá học) boric
boric acid axit boric

Related search result for "boric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.