Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gear

gear
[giə]
danh từ
cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng
(kỹ thuật) bánh răng; sự truyền động bánh răng; số (ô tô...)
to go into first gear
mở số một
to change gear
sang số (ô tô...)
in gear
khớp bánh răng; gài số
out of gear
không khớp bánh răng; không gài số
(hàng hải) thiết bị tàu thuỷ
bộ yên cương ngựa
đồ dùng, đồ đạc
all one's worldly gear
tất cả những cái mà người ta có; tất cả của cải
ngoại động từ
sang số (ô tô...)
to gear up
lên số
to gear down
xuống số
hướng cái gì phục vụ cho cái gì
to gear agriculture to socialist construction
hướng công nghiệp phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa
nội động từ
ăn khớp vào nhau (bánh răng)(Tech) dụng cụ, thiết bị; hộp số


cơ cấu; (cơ cấu) truyền động
bevel g. truyền động cônic
control g. truyền động điều khiển
landing g. khung (máy)
sun-and-planet g. truyền động hành tinh
worm g. truyền động trục vít

/giə/

danh từ
cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng
(kỹ thuật) bánh răng; sự truyền động bánh răng; số (ô tô...)
to go into first gear mở số một
to change gear sang số (ô tô...)
in gear khớp bánh răng; gài số
out of gear không khớp bánh răng; không gài số
(hàng hải) thiết bị tàu thuỷ
bộ yên cương ngựa
đồ dùng, đồ đạc
all one's worldly gear tất cả những cái mà người ta có; tất cả của cải

ngoại động từ
sang số (ô tô...)
to gear up lên số
to gear down xuống số
lắp bánh (nhà máy, một ngành công nghiệp...) phục vụ (một nhà máy khác, một ngành khác, kế hoạch...)
to gear agriculture to socialist construction hướng công nghiệp phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa

nội động từ
ăn khớp vào nhau (bánh răng) !to gear up production
đẩy mạnh sản xuất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.