Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gharri
gharri
['gæri]
Cách viết khác:
gharry
['gæri]
danh từ
(Anh-Ấn) xe ngựa


/'gæri/ (gharry) /'gæri/

danh từ
(Anh-Ân) xe ngựa

Related search result for "gharri"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.