Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
south-easter
south-easter
['sauθ'i:stə]
danh từ
gió đông nam; gió thổi từ hướng đông nam đến


/'sauθ'i:stə/

danh từ
gió đông nam

Related search result for "south-easter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.