Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
south-western
south-western
[,sauθ'westən]
tính từ
về miền tây nam, từ miền tây nam, ở trong miền tây nam


/sauθ'westən/

tính từ
tây nam

Related search result for "south-western"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.