Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instant

instant
['instənt]
danh từ
lúc, chốc lát
Come here this instant!
Hãy đến đây ngay bây giờ
He left (at) that (very) instant
Hắn ra đi đúng ngay lúc đó
To leave on the instant of six o'clock
Rời khỏi đúng lúc sáu giờ
I recognized her the instant (that) I saw her
Tôi nhận ra cô ấy ngay khi thấy cô ấy
I shall be back in an instant
Tôi sẽ trở lại trong chốc lát
Help came not an instant too soon
Sự giúp đỡ đến không sớm chút nào
Just for an instant I thought he was going to refuse
Đúng có một lúc tôi đã tưởng ông ấy sẽ từ chối
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồ ăn uống dùng ngay được
tính từ
ngay tức khắc, lập tức
instant obedience
sự tuân lệnh ngay tức khắc
a new book that was an instant success
quyển sách mới đã thành công ngay tức khắc
to feel instant relief after treatment
cảm thấy bớt đau ngay sau khi điều trị
instant hot water
nước nóng có sẵn ngay (ngay khi mở vòi)
khẩn cấp
to attend to somebody's instant needs
chăm lo nhu cầu khẩn cấp của ai
in instant need of help
cần được giúp đỡ khẩn cấp
(nói về thực phẩm) dùng ngay được; ăn ngay được; ăn liền
instant coffee
cà phê pha vào nước sôi uống ngay (không cần lọc)
(viết tắt) là inst (đặt sau các con số chỉ ngày tháng) của tháng hiện nay
in reply to your letter of the 9th instant
để trả lời bức thư của ông đề ngày mồng chín tháng nàymột lúc, một khoảnh khắc

/'instənt/

danh từ
lúc, chốc lát
come here this instant hây đến đây, ngay bây giờ
on the instant ngay lập tức
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồ ăn uống dùng ngay được

tính từ
xảy ra ngay lập tức, sắp xảy ra
khẩn trương, cấp bách, gấp
ngay tức khắc, lập tức
instant obedience sự tuân lệnh ngay tức khắc
ăn ngay được, uống ngay được
instant coffee cà phê pha vào nước sôi uống ngay (không cần lọc)
(viết tắt), inst (của) tháng này
the 1st instant mồng một tháng này

phó từ
lập tức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "instant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.