Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhằm lúc


[nhằm lúc]
At the very moment, at the right instant.
Đến chơi ai nhằm lúc người ta ở nhà
To call at someone at the very moment he is in.
just at the timeAt the very moment, at the right instant
Đến chơi ai nhằm lúc người ta ở nhà To call at someone at the very moment he is in


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.