Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clamant
clamant
['kleimənt]
tính từ
hay làm ầm, hay la lối
hay nài nỉ; cứ khăng khăng
gấp, thúc bách
a clamant need for something
việc cần gấp cái gì


/'kleimənt/

tính từ
hay làm ầm, hay la lối
hay nài nỉ; cứ khăng khăng
gấp, thúc bách
a clamant need for something việc cần gấp cái gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clamant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.