Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incog
incog
[in'kɔg]
viết tắt của incognito


/in'kɔg/

tính từ, phó từ & danh từ
(viết tắt) của incognito

Related search result for "incog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.