Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
photozincography
photozincography
[,foutəziη'kɔgrəfi]
danh từ
(ngành in) thuật in ảnh bằng bản kẽm


/,foutəziɳ'kɔgrəfi/

danh từ
(ngành in) thuật in ảnh bằng bản kẽm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.