Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incogitable
incogitable
[in'kɔdʒitəbl]
tính từ
không mường tượng được, không nhận thức được


/in'kɔdʤitəbl/

tính từ
không mường tượng được, không nhận thức được

Related search result for "incogitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.