Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impute
impute
[im'pju:t]
ngoại động từ
đổ (tội...) cho, quy (tội...) cho
to impute a blame to someone
đổ lỗi cho ai


/im'pju:t/

ngoại động từ
đổ (tội...) cho, quy (tội...) cho
to impute a blame to someone đổ lỗi cho ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "impute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.