Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auxin
auxin
['ɔksin]
danh từ
auxin (chất kích thích thực vật)


/'ɔksin/

danh từ
auxin (chất kích thích thực vật)

Related search result for "auxin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.