Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penny-a-line
penny-a-line
[,peniə'lain]
tính từ
rẻ tiền, xoàng (tiểu thuyết)
a penny-a-line novel
tiểu thuyết rẻ tiền, tiểu thuyết ba xu


/'peniə'lain/

tính từ
rẻ tiền, xoàng (tiểu thuyết)
a penny-a-line novel tiểu thuyết rẻ tiền, tiểu thuyết ba xu

Related search result for "penny-a-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.