Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penny-a-liner
penny-a-liner
[,peniə'lainə]
danh từ
văn sĩ rẻ tiền, văn sĩ ba xu


/'peniə'lainə/

danh từ
văn sĩ rẻ tiền, văn sĩ ba xu

Related search result for "penny-a-liner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.