Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gấp ngày


[gấp ngày]
to near the deadline
Phải nhanh lên, việc gấp ngày rồi
We must hurry up, the job is nearing its deadlineNearing the dead-line
Phải nhanh nữa lên, việc gấp ngày rồi We must hurry up, the job is mmearing its dead-line


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.