Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epicurean
epicurean
[,epikjuə'ri:ən]
tính từ
(thuộc) E-pi-cua
hưởng lạc ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) epicure)
danh từ
người theo thuyết E-pi-cua
người hưởng lạc


/,epikjuə'ri:ən/

tính từ
(thuộc) E-pi-cua
hưởng lạc ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) epicure)

danh từ
người theo thuyết E-pi-cua
người hưởng lạc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "epicurean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.