Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epicureanism
epicureanism
[,epikjuə'ri:ənizm]
danh từ
thuyết E-pi-cua
chủ nghĩa hưởng lạc


/,epikjuə'ri:ənizm/

danh từ
thuyết E-pi-cua
chủ nghĩa hưởng lạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.