Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sybaritic
sybaritic
[,sibə'ritik]
tính từ
xa hoa ủy mị
thích hưởng lạc
sybaritic pleasures
những thú vui hưởng lạc


/,sibə'ritik/

tính từ
thích xa hoa hưởng lạc và uỷ mị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.