Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwind/' n'waind/

ngoại động từ unwound

tháo ra, tri ra (cái gì đ cuộn, đ quấn)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwind"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.