Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disentangle
disentangle
[,disin'tæηgl]
ngoại động từ
gỡ, gỡ rối
làm thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng
nội động từ
được gỡ rối
thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng


/'disin'tæɳgl/

ngoại động từ
gỡ, gỡ rối
làm thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng

nội động từ
được gỡ rối
thoát khỏi cảnh rối rắm lúng túng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "disentangle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.