Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gird
gird
[gə:d]
danh từ
sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự chế giễu, sự giễu cợt
động từ
nhạo báng, chế nhạo, chế giễu, giễu cợt
to gird at somebody
chế giễu ai
ngoại động từ girded, girt
đeo, thắt, buộc quanh mình, quấn quanh, đóng đai quanh
to gird a sword
đeo gươm vào
to gird one's clothes
thắt lưng áo vào
bao bọc, vây quanh
the island girded by the sea
hòn đảo có biển bao quanh
cho (sức mạnh, quyền hành)
to gird someone with power
cho ai quyền hành
to gird oneself; to gird up one's loins
chuẩn bị sẵn sàng hành động; xắn tay áo lên (làm gì...) ((nghĩa bóng))


/gə:d/

danh từ
sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự chế giễu, sự giễu cợt

động từ
nhạo báng, chế nhạo, chế giễu, giễu cợt
to gird at somebody chế giễu ai

ngoại động từ girded, girt
đeo, thắt, buộc quanh mình, quấn quanh, đóng đai quanh
to gird [on] a sword đeo gươm vào
to gird one's clothes thắt lưng áo vào
bao bọc, vây quanh
the island girded by the sea hòn đảo có biển bao quanh
cho (sức mạnh, quyền hành)
to gird someone with power cho ai quyền hành !to gird oneself; to gird up one's loins
chuẩn bị sãn sàng hành động; xắn tay áo lên (làm gì...) ((nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.