Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brig/brig/

danh từ

(hàng hải) thuyền hai buồm

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoang giam tạm (giam những người bị bắt, trên tàu chiến)

danh từ

(Ê-cốt) cầu


Related search result for "brig"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.