Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
rakerake
갈퀴, 써레, 고무래, (고무래 모양의)부지깽이, (도박장의)판돈 그러모으는 도구, 방탕자, 경사(도), 이물(고물)의 돌출(부), (돛대.연대등의)고물(뒤)쪽으로의 경사, (무대 또는 관람석의)경사면, raker, 갈퀴질하다, (불을)헤치다, (갈퀴등으로)긁어 모으다, 긁어 헤치다, 소제하다, 긁어 고르다, 긁다, 스치다, 할퀴다, (씨 등에)흙을 덮다, (불 등을)묻다, 이리저리 긁어 모으다, 샅샅이 캐내다, 찾아 돌아다니다, 들추어 내다, 폭로하다, (부.돈을)재빨리(풍부히)그러 모으다, 꼼꼼하게 (샅샅이) 찾다(조사하다), (기총)소사(종사)하다, rake (망원경 등으로 샅샅이)전망하다, 바라보다, 갈퀴(써레)를 쓰다, 갈퀴로 긁다, 샅샅이 캐내다, 깊이 파고 들다, 방탕하다, (돛대.연통 등이)경사지다

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.