Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
treachery


noun
1. betrayal of a trust (Freq. 1)
Syn:
perfidy, perfidiousness
Derivationally related forms:
treacherous, perfidious (for: perfidiousness), perfidious (for: perfidy)
Hypernyms:
disloyalty
Hyponyms:
insidiousness
2. an act of deliberate betrayal
Syn:
betrayal, treason, perfidy
Derivationally related forms:
perfidious (for: perfidy), treasonist (for: treason), betray (for: betrayal), treacherous
Hypernyms:
dishonesty, knavery
Hyponyms:
double cross, double-crossing, sellout

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "treachery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.