Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
perfidy


noun
1. an act of deliberate betrayal
Syn:
treachery, betrayal, treason
Derivationally related forms:
perfidious, treasonist (for: treason), betray (for: betrayal), treacherous (for: treachery)
Hypernyms:
dishonesty, knavery
Hyponyms:
double cross, double-crossing, sellout
2. betrayal of a trust
Syn:
perfidiousness, treachery
Derivationally related forms:
treacherous (for: treachery), perfidious (for: perfidiousness), perfidious
Hypernyms:
disloyalty
Hyponyms:
insidiousness

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "perfidy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.