Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
top-hole
top-hole
['tɔp'houl]
tính từ
(thông tục) xuất sắc, ưu tú, hạng nhất


/'tɔp'houl/

tính từ
(thông tục) xuất sắc, ưu tú, hạng nhất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "top-hole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.