Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngâm tôm


[ngâm tôm]
(thông tục) Pigeon-hole.
mess around, dawdle, waste one's time, mess about
công việc ngâm tôm mãi
long-drawn-out proceedings(thông tục) Pigeon-hole


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.