Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swath
swath
[swɔ:θ]
danh từ
đường cỏ bị cắt, vệt cỏ bị cắt


/swɔ:θ/

danh từ
đường cỏ bị cắt, vệt cỏ bị cắt; vạt cỏ bị cắt !to cut a swath
(xem) cut

Related search result for "swath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.