Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swath


/swɔ:θ/

danh từ

đường cỏ bị cắt, vệt cỏ bị cắt; vạt cỏ bị cắt

!to cut a swath

(xem) cut


Related search result for "swath"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.