Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peep-show
peep-show
['pi:p∫ou]
danh từ
phim chiếu nhìn qua lỗ nhỏ; ống nhòm ảnh


/'pi:pʃou/

danh từ
trò xem ảnh qua lỗ nhòm (có kính phóng to)

Related search result for "peep-show"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.