Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
melt

melt
[melt]
danh từ
sự nấu chảy; sự tan
kim loại nấu chảy
nội động từ
tan ra, chảy ra
ice melted
băng tan
the fog melted away
sương mù tan đi
(thông tục) chảy nước ra, vãi mỡ ra, toát mồ hôi
I am melting with heat
tôi nóng vãi mỡ ra
cảm động, cảm kích, động lòng, mủi lòng, se lòng
heart melts with pity
lòng se lại vì thương xót, trái tim xúc động vì thương xót
nao núng, nhụt đi
resolution begins melting
lòng quyết tâm bắt đầu nhụt đi
ngoại động từ
làm tan ra, làm chảy ra
to melt metals
nấu chảy kim loại
làm động lòng, làm mủi lòng, làm se lòng
pity melts one's heart
niềm trắc ẩn làm se lòng lại
làm nao núng, làm nhụt đi, làm nguôi đi
to melt away
tan đi, tan biến đi
to melt down
nấu chảy
to melt into
hoà vào, tan vào, biến đổi dần thành
to melt into tears
khóc sướt mướt, nước mắt chan hoà
to look as if butter would not melt in one's mouth
xem butter(vật lí) nóng chảy

/melt/

danh từ
sự nấu chảy; sự tan
kim loại nấu chảy
mẻ nấu kim loại

nội động từ
tan ra, chảy ra
ice melted băng tan
the fog melted away sương mù tan đi
(thông tục) chảy nước ra, vãi mỡ ra, toát mồ hôi
I am melting with heat tôi nóng vãi mỡ ra
cảm động, cảm kích, động lòng, mủi lòng, se lòng
heart melts with pity lòng se lại vì thương xót, trái tim xúc động vì thương xót
nao núng, nhụt đi
resolution behins melting lòng quyết tâm bắt đầu nhụt đi

ngoại động từ
làm tan ra, làm chảy ra
to melt metals nấu chảy kim loại
làm động lòng, làm mủi lòng, làm se lòng
pity melts one's heart niềm trắc ẩn làm se lòng lại
làm nao núng, làm nhụt đi, làm nguôi đi !to melt away
tan đi, tan biến đi !to melt down
nấu chảy !to melt into
hoà vào, tan vào, biến đổi dần thành !to melt into tear
khóc sướt mướt, nước mắt chan hoà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "melt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.