Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial
industrial
[in'dʌstriəl]
tính từ
(thuộc) công nghiệp, (thuộc) kỹ nghệ(thuộc) công nghiệp

/in'dʌstriəl/

tính từ
(thuộc) công nghiệp

Related search result for "industrial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.