Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
industrial school
industrial+school
[in'dʌstriəl,sku:l]
danh từ
trường dạy nghề
(sử học) trường dạy nghề cho trẻ em cầu bơ cầu bất


/in'dʌstriəl,sku:l/

danh từ
trường dạy nghề
(sử học) trường dạy nghề cho tre em cầu bơ cầu bất

Related search result for "industrial school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.